Małgorzata Niemiec

Audytor – doradca – trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. 

Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych, dyscyplina finansów publicznych.   

  • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekający w sprawach odwołań w latach 2004 – 2007;   
  • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym – zaświadczenie Ministra Finansów;   
  • Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej;
  • Posiada Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX;
  • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych;
  • Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora; finansów publicznych i przedsiębiorcami;
  • Kierownik zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu, Instytut Ekonomiczny.    
  • Posiada duże doświadczenie w realizacji różnorodnych wartościowo i przedmiotowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zna bardzo dobrze praktycznie  procedury od strony Wykonawcy i Zamawiającego;   
  • Jest certyfikowanym i praktykującym audytorem z zaświadczeniem Ministra Finansów, bardzo dobrze wie czego Zamawiającemu robić nie wolno, jak prawidłowo powinien wyglądać proces udzielania zamówień publicznych, jak profesjonalnie sprawdzać oferty;   
  • Jest doświadczonym doradcą, świetnie zna problemy Wykonawców z różnych branż i umie je skutecznie rozwiązywać, co ma istotne znacznie dla wzbogacenia wiedzy Zamawiających;  

Posiada praktykę w orzekaniu w sprawach odwołań, a teraz reprezentowaniu stron przed Krajową Izbą Odwoławczą co stanowi o dużym  doświadczeniu trenera  w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych, w tym związanych z opisem przedmiotu zamówienia.