Zapisz się na szkolenie już dziś!

Jakie informacje odnośnie zamówień do 30 000 euro zamawiający ujmuje w sprawozdaniu rocznym przekazywanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych?
Jakie informacje odnośnie zamówień do 30 000 euro zamawiający ujmuje w sprawozdaniu rocznym przekazywanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych?

PYTANIE: Zamawiający zawierał w 2017 r. umowy w wyniku przetargu nieograniczonego (choć wartość szacunkowa była do 30 000 euro to zostało przeprowadzone postępowanie), umowy w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych według wewnętrznego regulaminu oraz umowy bez procedur (nie trzeba było ich robić ze względu na małe kwoty do 15 000 zł brutto). Czy zamawiający powinien wszystkie wykazać w tabeli X sprawozdania rocznego w pkt 1?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wykazuje w tabeli X w poz. 1 wzoru rocznego sprawozdania (zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp), przekazywanego do 1 marca 2018 r. wszystkie zamówienia do wartości 30 000 euro.

Jeżeli zatem udzielił zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (zawarł umowę), pomimo że wartość zamówienia była mniejsza niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp i nie było obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp, wartość takiego zamówienia ujmuje w tabeli X poz. 1 sprawozdania. Dla obowiązku sprawozdawczego nie ma bowiem znaczenia okoliczność, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zgodnie z przepisami ustawy Pzp w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekraczała podstawowego progu stosowania tej ustawy.

Ponadto zamawiający wpisuje w tabeli X poz. 1 sprawozdania wszystkie zamówienia, a nie tylko te, na które zawarł umowę, przy czym uwzględnia się każdą umowę zawartą w formie pisemnej i ustnej, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, za realizację której wykonawca otrzyma wynagrodzenie większe niż 0 zł, lecz nie przekraczające równowartości kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Dotyczy to zatem np. drobnych zakupów udzielonych nawet bez wewnętrznych procedur czy umów w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych według wewnętrznego regulaminu.

W przypadku gdy nie zawarto umowy, przy ustalaniu łącznej wartości udzielonych zamówień dla celów sprawozdania rocznego zamawiający bierze pod uwagę kwoty należnego wynagrodzenia tytułem realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w dokumencie wystawionym przez wykonawcę np. na fakturze, paragonie bądź rachunku.

Podkreślić  należy, że nie ma określonej minimalnej kwoty, która by decydowała o tym, że zamówienia nie wlicza się do wartości zamówień do 30 000 euro wykazywanych w sprawozdaniu rocznym. Takie stanowisko potwierdza w swojej opinii UZP, wskazując, że dla uznania za zamówienie publiczne nie jest konieczne ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem wykonania usługi, dostawy czy roboty budowlanej na określonym – minimalnym – poziomie.

Andrzela Gawrońska-Baran

PODSTAWA  PRAWNA

  • 2 pkt 13, art. 4 pkt 8, art. 98 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
  • § 1, tabela X poz. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038)
  • Stanowisko UZP – Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy)
×
×

Koszyk