Zapisz się na szkolenie już dziś!

Czy należy podawać kwotę na sfinansowanie zamówienia gdy brak ofert?
Czy należy podawać kwotę na sfinansowanie zamówienia gdy brak ofert?

PYTANIE: Czy należy odczytać kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia, jeżeli w terminie wyznaczonym na sesję publicznego otwarcia ofert pojawili się wykonawcy, ale żaden z nich nie złożył oferty? Przyszli posłuchać, ile pieniędzy przeznaczono na zamówienie. Dodam, że nie złożono w ogóle ofert w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ: Skoro nie złożono żadnych ofert w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne nie ma co otwierać i nie dochodzi do publicznego otwarcia ofert, a w konsekwencji nie zachodzi obowiązek podania w ten sposób (na tym etapie) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powyższe należy wyprowadzić z faktu, że stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. W przedstawionym przypadku nie ma otwarcia, bo brak złożonych ofert.

Na marginesie, na poparcie prezentowanego stanowiska należy ponadto wskazać na cel, jaki przyświeca podawaniu ww. kwoty. Oświadczenie zamawiającego co do kwoty zapewniającej pokrycie finansowe ma zapobiegać bezzasadnemu unieważnianiu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z powodu rzekomego braku środków finansowych. Upublicznienie kwoty na sfinansowanie zamówienia urzeczywistnia więc zasadę przejrzystości postępowania.

Andrzela Gawrońska-Baran

PODSTAWA  PRAWNA

  • 86 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
×
×

Koszyk