Zapisz się na szkolenie już dziś!

Reguły udzielania zamówień na usługi społeczne do 750 000 euro?
Reguły udzielania zamówień na usługi społeczne do 750 000 euro?

PYTANIE: Prowadzimy postępowanie dotyczące usług społecznych o wartości mniejszej niż 750 000 euro na podstawie art. 138o ustawy Pzp. Czy kierownik zamawiającego i osoby wykonujące czynności w postępowaniu muszą złożyć oświadczenia z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust.2a ustawy Pzp (tzw. konflikt interesów)?

ODPOWIEDŹ: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro prowadzonym według przepisów art. 138o ustawy Pzp zasadne jest złożenie oświadczenia dotyczącego tzw. konfliktu interesów.

Podkreślić należy, że zamawiający może udzielić zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro stosując przepisy art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. W ust. 2 wskazuje się generalne wymogi w tym zakresie, nie regulując wprost kwestii poruszonej w pytaniu. Niemniej jednak narzuca się obowiązek udzielania takich zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. Z tych zasad należy wyprowadzić w mojej ocenie m.in. obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej) oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp tj. oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp (np. o tym, że nie pozostają z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób).

Odnośnie oświadczenia wymienionego w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp należy co do zasady przyjąć analogiczne stanowisko, z tym że trzeba pamiętać, że nie jest to oświadczenie „automatycznie” (obligatoryjnie) składane w każdym postępowaniu, jak to ma miejsce w zakresie oświadczenia z art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wymienione w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp jest odbierane tylko wtedy, jeżeli kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, ma uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania a wykonawcami zachodzi relacja określona w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.

Andrzela Gawrońska-Baran

PODSTAWA  PRAWNA

  • 17 ust. 1, 2 i 2a, art. 138o ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)
×
×

Koszyk