Opis szkolenia

Sukces w przetargu – Praktyczne warsztaty dla wykonawców zamówień publicznych

Terminy i miejsca szkolenia

  • 19-20.11.2018 Warszawa
  • 26-27.11.2018 Warszawa
  • 17-18.12.2018 Warszawa
 

SUKCES W PRZETARGU PUBLICZNYM

Praktyczne  warsztaty dla Wykonawców
 pod kierunkiem audytora i byłego arbitra z listy Prezesa UZP.
Szkolenie z uwzględnieniem elektronizacji Pzp

ADRESACI SZKOLENIA:
Wykonawcy zgodnie z pojęciem Prawa zamówień publicznych. 

Ekspert

Małgorzata Niemiec

Audytor – doradca – trener z kilkunastoletnim doświadczeniem.
Specjalizacja trenerska: zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych, dyscyplina finansów publicznych.  

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekający w sprawach odwołań w latach 2004 – 2007;  

Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym – zaświadczenie Ministra Finansów;  

Program szkolenia

Program szkolenia może być na bieżąco i proporcjonalnie modelowany                          
w
odpowiedzi na rzeczywiste i najbardziej istotne potrzeby uczestników.

 

Dzień I

DEFINICJE – ISTOTNE, CELE I ZAKRES STOSOWANIA I  PODSTAWOWE ZASADY OGÓLNE:

ü  Istotne  pojęcia wprowadzone do ustawy Prawo zamówień publicznych – konieczne do właściwej interpretacji przepisów;

ü  Zasady ogólne – implementacja standardów określonych w nowej dyrektywie klasycznej istotnych dla Wykonawców;

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZACOWANIE WARTOSCI ZAMÓWIENIA ORAZ PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ:

ü  Zasady  opisywania przedmiotu zamówienia – praktyczne przykłady              
i skuteczne mechanizmy weryfikowania nieprawidłowości, wnioskowanie
o zmiany opisu przedmiotu zamówienia;

ü  Dzielenie zamówień na części – rekomendacje w kontekście realizacji celu zamówienia publicznego,  wnioskowanie o zmiany;

SCHEMAT PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ü  Przejrzyste omówienie wszystkich czynności od strony Wykonawcy przy użyciu praktycznego narzędzia audytorskiego – temat przewodni omawiany sukcesywnie  w każdym punkcie realizacji niniejszego programu.

 

SPECYFIKACJA  PO ZMIANACH PRZEPISÓW PZP. :

ü  Budowa siwz – nauka czytania siwz przez Wykonawców;

ü  Załączniki do specyfikacji  – wzory i zasady ich wypełniania przez Wykonawców;

ü  Podwykonawstwo – zmiany, także  w zakresie możliwości zastrzeżenia przez Zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia;

ü  Komunikacja  w przetargu publicznym weryfikacja specyfikacji w trybie pytań, zmiany siwz,  wymagania co do zmian terminu składania ofert.

 Dzień II

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

ü  Zasady określania warunków – zasada proporcjonalności, uczciwej konkurencji i przejrzystości – omówienie  kwestionowania naruszenia  tych zasad przez Zamawiających na konkretnych przykładach;

ü  Tzw. warunki negatywne – przesłanki wykluczenia obligatoryjne                   
i fakultatywne;

ü  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)  – wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – szczegółowa praktyczna instrukcja wypełniania na przykładach;

ü  Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakres, forma, zasady przedkładania                       
i weryfikacji konkurencji;

ü  Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty                
i oświadczenia;

ü  Przedkładanie i uzupełnianie dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu – zasady, sposób, błędy, zasada równego traktowania;

ü  Samooczyszczenie wykonawcyw praktyce.

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTENIEJSZEJ:

ü  Dobór kryteriów oceny ofert – kwestionowanie kryteriów w szczególności
w oparciu o zasadę przejrzystości i uczciwej konkurencji;

ü  Gospodarność, celowość wydatkowania środków publicznych w kontekście doboru kryteriów pozacenowych – kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;

ü  Kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe– kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;

ü  Kryteria pozacenowe podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia – kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;

ü  Badanie ofert konkurencyjnych, poprawianie, wyjaśnianie – problemy – praktyczne przykłady;

ü  Otwarcie ofert – sposób, obowiązki Zamawiającego, uprawnienie Wykonawcy;

ü  Weryfikacja rażąco niskiej ceny – etapy, zasady, obowiązki Zamawiających
i Wykonawców kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;
 

ü  Przesłanki odrzucenia oferty – uzupełniony katalog przesłanek kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;

ü  Badanie i ocena ofert i dokumentów – etapy, nowe zasady kolejność czynności kwestionowanie wadliwych działań Zamawiającego w tym zakresie;

ü  Tzw. odwrócona metoda oceny ofert – art. 24aa Pzp.;

ü  Wybór najkorzystniejszej oferty – wymagane uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy Zamawiających i rekomendacje audytora;

ü  Przesłanki unieważnienia postępowania –  uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie – błędy Zamawiających i rekomendacje audytora

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA:

ü  Odwołanie – zasady wnoszenia, ważne czynności,

ü  Rozszerzenie zakresu stosowania środków odwoławczych w zamówieniach poniżej progów unijnych i praktyczne konsekwencje tej zmiany;

ü  Zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie środka odwoławczego;

ü   Zmiany w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów.

UMOWA,  ZMIANY UMOWY, ROZWIĄZANIE,  MONITOROWANIE REALIZACJI UMOWY:

ü  Uprawnione zmiany umowy – uzasadnienie faktyczne, prawne, dokumentowanie, zasadność, monitowanie przez Wykonawców  zmian umowy;

ü  Przesłanki rozwiązania umowy;

ü  Monitorowanie realizacji umowy od strony Wykonawcysposoby, korzyści, błędy, rekomendacja audytora.

 

ELEKTORNIZACJA – REGULACJE PRAWNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY

ü  Wymagania w ustawie Pzp.  dotyczące elektronizacji zamówień publicznych              
i rozporządzeniu w sprawie elektronizacji zamówień – obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego;

ü  Jednolity europejski dokument zamówienia – elektronizacja;

ü  Bezpieczny podpis elektroniczny;

ü  Szyfrowanie;

ü  Poszczególne czynności  w postępowaniuw kontekście elektronizacji,               
w szczególności:

§  Weryfikacja siwz – w jaki sposób  zadać pytanie – techniczne i prawne aspekty;

§  Zmiana lub  wycofanie elektronicznej oferty;

§  Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – techniczne i prawne aspekty;

§  Otwarcie ofert – techniczne aspekty;

§  Badanie i ocena ofert – wyśnienia – techniczne i prawne aspekty;

 

 

Szczegółowe i praktyczne aspekty elektronizacji w każdej pozycji  tego programu

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

19-20.11.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

26-27.11.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Terminy i miejsca szkolenia

Warszawa

17-18.12.2018

890 zł netto/os.

Warszawa

Co zawiera cena

Obiad

Nielimitowane napoje ciepłe i zimne

Materiały szkoleniowe

Kontakt z prowadzącym - możliwość zadawania pytań także po szkoleniu

Dlaczego warto się zarejestrować na szkolenie z Negotium?

Najlepsi Eksperci - Najlepsi eksperci z prawa zamówień publicznych (PZP) w Polsce!

Konkurencyjne ceny szkoleń - U nas dostaniesz tą samą wiedzę w niżej cenie niż u konkurencji. 

Najlepsze sale szkoleniowe w Polsce - Szkolenia odbywają się w najlepszych hotelach i ośrodkach szkoleniowych w kraju. Wszystkie sale są klimatyzowane i zawierają nowczesny sprzęt mutlimedialny. 

Zawsze w centrum miasta - Dogodna lokalizacja umożliwia bezproblemowy dojazd na szkolenie.

Niższe ceny na nocleg - Uczestnicy naszych szkoleń mogą liczyć na korzystniejsze ceny nocelgu w hotelach, w których organizowane są szkolenia.